Quan hệ cổ đông

Thông báo ủy thác quản lý sổ cổ đông

Thông báo ủy thác quản lý sổ cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Biên bản báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần du lịch Kim Liên

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Quy chế tổ chức đâị hội đồng cổ đông thường niên 2016

Quy chế tổ chức đâị hội đồng cổ đông thường niên 2016