Quan hệ cổ đông

Tờ Trình triển khai đâu tư xây dựng khu phúc hợp Khách sạn Kim Liên

Tờ Trình triển khai đâu tư xây dựng khu phúc hợp Khách sạn Kim Liên

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soat nam 2015 và kế hoạch hoạt động công tác năm 2016

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soat nam 2015 và kế hoạch hoạt động công tác năm 2016

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình về việc ủy quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Tờ trình về việc ủy quyền cho ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Tờ trình về báo cáo mức lương, thu lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ lương của tổng giám đốc năm 2015, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016

Tờ trình về báo cáo mức lương, thu lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ lương của tổng giám đốc năm 2015, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016

Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Du Lịch Kim Liên (KLC) thông báo tới quý Cổ đông việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của KLC.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên nam 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần du lịch Kim Liên trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dư Đại hội đồng cổ đông thường niên :

Thông báo về việc thay đổi đơn vị quản lý cổ đông

Công ty cổ phần Du Lịch Kim Liên(KLC) thông báo đến Quý cổ đông về một số nội dung liên quan đến việc quản lý cổ đông và đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần của KLC.

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán Công Ty Cổ Phần Du Lịch Kim Liên:

Thanh toán tiền cổ tức năm 2014

Quyêt định về việc Thanh toán tiền cổ tức năm 2014