Quan hệ cổ đông

Thông báo ủy thác quản lý sổ cổ đông

Thông báo ủy thác quản lý sổ cổ đông

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Quy chế tổ chức đâị hội đồng cổ đông thường niên 2016

Quy chế tổ chức đâị hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tờ Trình triển khai đâu tư xây dựng khu phúc hợp Khách sạn Kim Liên

Tờ Trình triển khai đâu tư xây dựng khu phúc hợp Khách sạn Kim Liên

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soat nam 2015 và kế hoạch hoạt động công tác năm 2016

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soat nam 2015 và kế hoạch hoạt động công tác năm 2016

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên nam 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần du lịch Kim Liên trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dư Đại hội đồng cổ đông thường niên :

Thông báo về việc thay đổi đơn vị quản lý cổ đông

Công ty cổ phần Du Lịch Kim Liên(KLC) thông báo đến Quý cổ đông về một số nội dung liên quan đến việc quản lý cổ đông và đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần của KLC.

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán Công Ty Cổ Phần Du Lịch Kim Liên: