Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên 2015

Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên 2015

Biên bản họp đại hội cổ đông thương niên 2015

Biên bản họp đại hội cổ đông thương niên 2015

Báo cáo của ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Báo cáo của ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

Thư xác nhận và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2015

Thư xác nhận và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2015

Tờ trình đại hội cổ đông

Tờ trình đại hội cổ đông : " Về báo cáo mức lương, thù lao HĐQT, BKS và quỹ lương của Tổng Giám đốc năm 2014, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS và quỹ lương của Tổng Giám đốc năm 2015". " Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 ", " Về việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015", " Việc sửa đổi điều lệ của Công ty tại đại hôi cổ đông thương niên 2015",

Nội dung & chương trình đại hội cổ đông thương niên 2015

Nội dung & chương trình đại hội cổ đông thương niên 2015. Thời gian 8h-12h, ngày 12/8/2015. Địa điểm : Tầng 2 Hoa Sen 1, Công ty CP Du lịch Kim Liên, Số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hộ cổ đông năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên 2015

Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (KLC) xin trân trọng thông báo tới quý Cổ đông KLC: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 23/6/2014 đã thông qua việc chuyển người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc.