Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (KLC) xin trân trọng thông báo tới quý Cổ đông KLC: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 23/6/2014 đã thông qua việc chuyển người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc.

Báo cáo kiểm toán độc lập

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty CP Du lịch Kim Liên, gồm: bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2013. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 05/03/2014

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc sửa đổi Điều lệ của công ty Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2013 của công ty cổ phần du lịch Kim Liên

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Kim Liên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Phần thứ nhất: Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013 Phần thứ 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2014

Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Hội nghị thường niên đại hội đồng cổ đông năm 2014 Phần 1: Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong niên độ tài chính 2013 Phần 2: Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả giám sát tài chính năm 2013 Phần 3: Nhận xét và kiến nghị

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013

Bảng cân đối ké toán kết thúc ngày 31/12/2013 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần du lịch Kim Liên