Quan hệ cổ đông

Báo cáo kiểm toán độc lập

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty CP Du lịch Kim Liên, gồm: bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2013. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 05/03/2014

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Kim Liên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Phần thứ nhất: Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013 Phần thứ 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2014

Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Hội nghị thường niên đại hội đồng cổ đông năm 2014 Phần 1: Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong niên độ tài chính 2013 Phần 2: Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả giám sát tài chính năm 2013 Phần 3: Nhận xét và kiến nghị

Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần du lịch Kim Liên