Quan hệ cổ đông

Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Điều 1: Những quy định chung Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ Tịch

Nội dung và chương trình đại hội cố đông thường niên năm 2014

Thời gian: 8h00-12h00 ngày 23/6/2014 Địa điểm: Tầng 3 Hoa Sen 6, Công ty Cp Du lịch Kim Liên. Số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông báo triệu tập cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (KLC) thông báo tới quý Cổ đông việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của KLC. 1. Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 6 năm 2014. (thứ Hai)