CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Địa chỉ: Số 5+7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.38522522 – Fax: 04.38524919

 

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên mời các công ty kiểm toán đủ năng lực bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán đốc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2014. Thông tin như sau:

Tên Bên mời thầu:  Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2014

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  

Hồ sơ quan tâm sẽ được gửi đến theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 14/07/2014, đựng trong phong bì có niêm phong bao gồm: Hồ sơ năng lực và thư chào giá dịch vụ.

Theo địa chỉ sau:  Phòng kế toán tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Số 5+7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 38522 522 (7304, 7102)

Fax: 04 38521 209

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Trân trọng.

Phó Tổng giám đốc

          (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Đề