Download nội dung chi tiêt tại đây:

Thông báo mời thầu dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015