Cơ cấu tổ chức

Quá trình hội nhập và phát triển đang diễn ra với xu thế nhanh, sôi động và chưa từng ganh đua như hiên nay. Cơ hội và thách thức rất lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các chính sách và chiến lược hợp lý để thích nghi và đạt được các mục tiêu.

Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải có người lãnh đạo tài năng, có bộ máy tổ chức hợp lý. 

S-1.png

Trên cơ sở tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, cùng với việc phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các phòng ban bộ phận trong Công ty đã giúp Công ty có được một mô hình tổ chức quản lý khá hiệu quả